Semalt hünärmeni: Spamerler we internet galplyklarynyň görnüşleri

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Igor Gamanenko spamerleri we hakerleri internetiň hakyky kezzaplary hasaplaýar. Kompýuter programma üpjünçiliginiň ýitmegi we bir hasapdan beýlekisine bikanun pul geçirmek ýaly onlaýn ýitgilerimiziň köpüsine jogapkärdirler. Şu günler elektron spam esasy meselä öwrüldi; on adamdan her ikisi spamerlere täsir edýär. E-poçta ýa-da faýl paýlaşmak ulgamlary arkaly soralmaýan habarlary alýarlar. Köp wagtymy internetde spamerleri blokirlemek bilen geçirýärin. Hakyky we kanuny däl hyzmatlardan abunalyk edýärin.

Internetdäki howpsuzlygyňyz barada alada etmegiňiz möhümdir; bolmasa, şahsy maglumatlaryňyzyň internetde paýlaşylmagy we köp pul ýitirmegiňiz mümkin. Zolak giňligi üçin tölemek gowy pikir; sebäbi, geçirijilik giňligi üçin pul töläniňizde, duýgur maglumatlaryňyzyň ýitmejekdigine kepil geçýärsiňiz. Spamyň islendik görnüşi, ýa-da e-poçta ýa-da blog düşündirişleri görnüşinde, terrorçylykly hüjüme meňzeýär. Diňe maglumatyňyzy ýitirmän, tehnologiýa enjamlaryňyza hem täsir edýär we elbetde puluňyzyň ýitmegi mümkin. Spamerleriň we hakerleriň sizi derrew öldürmeýändigi hakykat, ýöne internetdäki abraýyňyza zyýan ýetirmegi ähtimal. Şeýlelik bilen, spamerler we hakerler kanserogenleriň sanly görnüşidigini aýdyp bileris. Seni internetde haýal we yzygiderli öldürýärler; köplenç puluňyzy ýa-da kredit kartoçkalaryňyzyň jikme-jikliklerini ýitirýänçäňiz töwereginde nämeleriň bolup geçýändigini bilenoksyňyz.

Her kimiň spam hatlaryny, web sahypalarynda we bloglarynda teswirleri köp alýandygyny kabul etmeli. Şeýle ýagdaýlarda spamçylardan dynmak mümkin däl bolup biler. Siziň edip biljek zadyňyz, IP-lerini bloklamak we FBI-e hasabat bermek. Spamerler we hakerler her gün interneti hapalaýarlar, olardan dynmagyň ýoly ýok. Olaryň käbiri haýyr-sahawat guramalarynyň ýa-da jemgyýetçilik guramalarynyň wekili bolup, senden pul we sadaka soraýarlar. Pulumyň dogry adamlara beriljekdigine ynansam, bir zat bagyşlamagy gowy görerin. Spamerleriň we hakerleriň käbiri hatda Golliwudyň meşhurlary ýa-da olaryň wekilleri ýaly görünýärler; olar bilen habarlaşýarlar we ýakyn gatnaşyklary ösdürmäge synanyşýarlar.

Spamerlerden dynmagyňyz we FBI-e mümkin boldugyça ir hasabat bermegiňiz möhümdir. Kimdir biri sizden pul bermegiňizi haýyş etse, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Dogry we düýpli gözleglerden soň serişdeleri tertipleşdirmek üçin elimden gelenini ederin. Spamerlerden dynmagyň iň amatly we peýdaly usullaryndan biri, peýdasyz hyzmatlardan abunalyk etmekdir. E-poçta şahsyýetnamalary maglumatlar bazasynda ep-esli mukdarda saklanylýandygy sebäpli, köplenç size samsyk we geň habarlary iberýärler. Hatda sosial media sahypalarymyz hem peýdasyz baglanyşyklary öz içine alýan habarlardan goralmaýar. “Facebook” we “Twitter” ulanyjylary seresap bolmaly, sebäbi hakerler hepdede bir ýa-da iki gezek ýalan baglanyşyk iberip bilerler. Hiç haçan şol baglanyşyklara basmaly däl, ýogsam, öz kompýuter ulgamyňyza girip bilmersiňiz.