Semalt hünärmeni SEO hünärmenleriniň ulanýan 6 HTML belligiMüşderilerimiz köplenç içeri girýärler we web sahypasyna SERP-iň birinji sahypasyna girmegine kömek edip boljak birnäçe usuly öwrenmek isleýärler. Açar sözler, mazmun görnüşleri we ykjam enjamlar üçin web sahypasyny nädip optimallaşdyrmak barada soraglary eşitmek adaty zat. Möhüm hasaplaýan bir soragymyz, gynansak-da, hiç kim HTML-iň SEO-da nähili rol oýnaýandygyny soramaýar.

HTML internetdäki her bir web sahypasynyň esasyny bilýärsiňizmi? Bu makalada, web sahypasynyň SEO tagallalaryna täsinlik berýän esasy HTML belliklerini we häsiýetlerini açarys. Bu bellikleriň ulanylyşyny we olary biz ýaly kodlap biljekdigiňizi bilmek isleseňiz ýapyşyň.

HTML näme diýmek?

HTML web sahypalarynyň köpüsiniň esasyny düzýän bellik dili hökmünde ulanylýar. Bu ýerde, binýadyň möhümdigine ynanýarys. Güýçli web binýady bilen, iň oňat web sahypasyny gurup bilersiňiz we täze sahypalary, aýratynlyklary, üýtgetmeleri goşup bilersiňiz, ol ýykylmaz. Şol sebäpli HTML tehniki SEO-nyň iň möhüm taraplaryndan biri hasaplanyp bilner.

HTML ulanyp, köp hünärmenler sahypa girýänlere we gözleg botlaryna maglumat görkezmek üçin köpri döredip bilerler, şonuň üçin web sahypalarynyň SEO-ny kämilleşdirýärler. HTML web sahypalaryndaky mazmunyň ähmiýetini, tebigatyny we tertibini aýdyňlaşdyrmak üçin ulanylýar. Şeýle hem, web sahypasyndaky web sahypalarynyň gatnaşygyny kesgitleýär.

Bellikleriň we atributlaryň arasyndaky tapawutlara düşünmek

Belligiň manysy bilen atributyň manysynyň arasyndaky tapawutlara düşünmek üçin ilki bilen olaryň manysyna düşünmelidiris.

Köp adamlar bellik we atribut adalgalaryny çalyşmagy gowy görýärler. Şeýle-de bolsa, käbir tapawutlar bar we olaryň ulanylyşynda takyk bolarys.

Aşakda üç bölümli HTML elementiniň formaty.
Kod hökmünde ýazylan bolsa, şeýle bolardy:
Bu element nauşnikdir we web sahypasynda Semalt hakda mazmuny hödürleýän görünýän at hökmünde ulanylardy.

Belliklere düşünmek

Bellikleriň açylyş buýrugynda bu <X> we ýapylýan element hökmünde </X> bolmaly. Bu usul bilen edilmese, bellik işlemez. Şeýle hem, <br> ýaly boş elementlere eýe bolup bilersiňiz. Bu belliklerde mazmun ýa-da ahyrky bellik ýok.

Sypatlar

Aýratynlyklar, olary üýtgetmek üçin elementlere goşýan zatlarymyz. Sypatlar elementiň içinde tapylýar: <link rel="kanoniki" herf=https: //www.semalt.com/>.

Esasy HTML bellikleri haýsylar?

Peýdaly web sahypasy ýasalanda, zerur birnäçe bellikler bar. Olara şular girýär:

<! DOKTYPE html>

<! DOCTYPE html> belligi, web sahypasynda tapan ilkinji belligiňizdir. web sahypasyny web sahypasy hökmünde tanatýan sözbaşy hökmünde işleýär /

<head>

<head> belligi sahypada peýda bolan birinji bölümi tanatmak üçin ulanylýar. Bu bölümde sahypa degişli maglumatlar bar. Şeýle-de bolsa, bu salgylanýan sahypada görkezilmeýär. <head> belliginiň, web sahypasynyň SEO zerurlyklary üçin iň möhüm bellikleriň bardygyny bilmek möhümdir.

<body>

Beden belligi, sahypadaky maglumatlaryň ýa-da mazmunyň ýazylan ýeri. Onda diňleýjileriňiziň web sahypaňyza girenlerinde görýän habary bar. Bu ýerde, isleýşiňiz ýaly şekilleri, wideolary we başgalary görkezýärsiňiz. Beden, soňrak ara alyp maslahatlaşjak käbir beýleki HTML belliklerimizdir.

SEO we olardaky ulanylýan sypatlar üçin umumy bellikler haýsylar?

<meta>

Sahypanyň <head> sahypasynda <meta> belligini tapyp bilersiňiz. web sahypasy barada gelýänleriň sahypanyň mazmunynda görmejek häsiýetlerini öz içine alýar. Munuň bilen ulanylýan häsiýetler sebäpli "metadata" hem diýilýär. ahyrynda "meta düşündiriş" we indi ulanylmaýan "meta açar sözler" ýaly zatlara gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Adyň atributy

Adyň atributyny ulanmak üçin <meta> belligi bolmaly. Adyň atributy, sahypa girýän islendik botlary aşakdaky maglumatlara eýermelidigi ýa-da ýokdugy barada gönükdirmegiň usulydyr. Mysal üçin, <meta name="robotlar" mazmuny="noindex" /> hökmünde at atributyna eýe bolup bileris. Koduň bu setiri, bu koda gabat gelýän ähli botlaryň indeks buýrugyna boýun bolmalydygyny aňladýar. Bu köplenç meta robot belligi diýilýär.

Şeýle hem, gözleg motorynyň botlaryna görkezme ibermek üçin at belliklerini ulanyp bileris. Mysal üçin bu buýruk setiri üçin <meta name="googlebot" content="noindex" /> bolup biler, Google-yň boty "noindex" direktiwasyna hormat goýmalydyr.

Noindex atributy

Noindex atributy SEO-da giňden ýaýranlardan biridir. Noindex belligi hökmünde bir-iki gezek eşiden bolmagyňyz mümkin, ýöne has takyk düşündiriş <meta> belliginiň atributy bolar. Formulirlenende, şeýle görünýär:

<meta name="robotlar" mazmuny="noindex" />

Bu kod setiri neşirçilere gözleg motorynyň indeksine haýsy mazmuny goşup boljakdygyny kesgitlemek üçin ulanylýar. "Noindex" atributy goşulanda, gözleg motory botyna bu sahypany indeksiň içinde ulanmazlygy tabşyrýarsyňyz. Duýgur mazmunyňyz bar bolsa peýdalydyr; tomaşaçylaryň görüp bilmekleri üçin organiki gözleg döretmegini islemersiňiz.

Sahypanyň diňe tölegli agzalara girmegini çäklendirýän käbir ýerleri bar. Web sahypaňyzy ösdüreniňizde, bu mazmuny gözleg motoryna ýetmeginiň öňüni almagyň ýoluny tapmaly. Şeýle bolsa, abuna agza bolmak maksadyny puja çykarýan, girmän girip bolýar.
"Noindex" direktiwasynyň ýerine ýetirilmegi üçin ony okamaly. Okalmagy üçin gözleg botlary sahypa girip, direktiwany öz içine alýan HTML koduny okamagy başarmaly. Botlaryň robots.txt sahypasyna girmeginiň öňüni almaň.

Düşündiriş atributlary

Düşündiriş atributy, köplenç "meta düşündiriş" diýlip atlandyrylýan zat, bu <meta> belliginde hem ulanylýar.

Meta belliginiň mazmuny SERP-de <title> belliginiň mazmunynyň aşagynda görkezilýär. Meta beýany neşirçilere sahypadaky mazmun barada çalt göz aýlamaga mümkinçilik berýär, ulanyjylar ony SERP-de görenlerinde, olaryň zerurlyklaryna laýyk gelýändigine ynanýarlar.

Bu aýratynlyk, SERP-den bir sahypa basmagy we şol bir SERP-de görkezilen bäsdeşlik web sahypasyny ýeňmegi höweslendirýär.

<title>

Adyň belligi, SEO-ny öwrenen bolsaňyz, tanyş bolmaly zat. Köplenç oňa "meta ady" hem diýilýär we bu belligi web sahypasyndaky her sahypanyň adyny kesgitlemek üçin ulanýarys. Sahypanyň <head> atributynda peýda bolýar. Şol sebäpli web sahypasyndaky ulanyjylara görünmeýär. Şeýle-de bolsa, brauzer setirini we SERP-de barlap, meta adyny okap bilerler. Ulanyja we gözleg botlaryna gözleg talaplaryna sahypanyň näderejede möhümdigini görkezmäge mümkinçilik berýär.

<title> atributy gözleg motorlary üçin optimizirlemegi maksat edinýän islendik web sahypasynyň üstünligi üçin möhümdir.

<hi> - <h6> at bellikleri

Sözbaşy bellikleri HTML mazmunynyň dürli böleklerini we sözbaşy hökmünde nähili düzülendigini görkezmek üçin ulanylýar. <h1> dan <h6> bellikleri sahypanyň <body> çäginde ulanylýar we bu stil sözbaşylary sahypanyň mazmunyny görýän tomaşaçylara görünýär. Bu bellikleriň esasy ulanylyşynyň biri, sahypanyň gurluşyna kömek edýär. Şeýle hem, gowy ulanyjy tejribesini döretmekde möhüm ähmiýete eýe bolan maglumatlary sözbaşylara bölýär.

Web sahypasy gözlenende, döredijiler belli bir stili (şrift bilen baglanyşykly) sözbaşysyna bölýärler. Bu, <h1> belliginiň peýda boljak belli bir usulynyň boljakdygyny we bu <h2> belliginden tapawutlanjakdygyny aňladýar.

Bu, ulanyjylara sözbaşynyň aşagyndaky mazmunyň haýsy bölümini görmelidigini ýa-da sahypanyň esasy adynyň başga bir bölegi bolandygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Gözleg motorynyň botlary web sahypasyndaky mazmunyň gurluşyny kesgitlemekde sözbaşy belliklerini hem ulanýarlar.

Netije

Hünärmen hökmünde ulanýan başga-da birnäçe HTML belliklerimiz bar; gynansakda bu ýerde perdeleri çekmeli. Şeýle-de bolsa, HTML islendik web sahypasynyň üstünlik gazanmagy üçin esas bolup durýar. Bu gollanma diňe SEO düşünýän wagtyňyzda duşup boljak umumy HTML belliklerini we häsiýetlerini ara alyp maslahatlaşýan giriş.

Işleýän, indekslenip bilinýän we gezip bolýan web sahypasyny döretmek üçin ulanýan has çuňňur belliklerimiz we häsiýetlerimiz bar. Bolşy ýaly SEO hünärmenlerihyzmatlarymyzy gowulandyrmagyň täze usullaryny hemişe öwrenýäris. Web sahypalarynyň nädip gurulýandygyny näçe köp bilsek, ulanyjylara hyzmat etmek we gözleg motory botlaryny özüne çekmek üçin bu web sahypalaryny has gowy düzüp bileris.

Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi ideginiň wekili bilen hoşniýetli gürleşiň we soraglaryňyza professional jogap alyň.


mass gmail